ปฏิบัติการข่าวสาร – ปฏิบัติการลับลวงพราง กับปฏิบัติการความจริง?

ปฏิบัติการข่าวสาร หรือ Information Operations (IO) ตามนิยามของกองทัพบกไทย หมายถึง “การปฏิบัติการที่มุ่งสร้างผลกระทำหรือสร้างอิทธิพลต่อกระบวนการตกลงใจ ข่าวสาร ระบบสารสนเทศของฝ่ายตรงข้าม หรือกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ รวมไปถึงการปฏิบัติการเพื่อป้องกันข่าวสารและระบบสารสนเทศของฝ่ายเรา” (ที่มาจากจุลสารความมั่นคงศึกษา มิถุนายน ๒๕๕๓ ฉบับที่ ๗๘ จัดพิมพ์โดยสำนักข่าวกรองแห่งชาติ) ซึ่งจากนิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่า การปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO นั้น เป็นการปฏิบัติการที่มุ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการตกลงใจของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO เป็นการปฏิบัติการทั้งในเชิงรุก คือการสร้างอิทธิพลต่อข่าวสารและกระบวนการตกลงใจของกลุ่มเป้าหมาย และในเชิงรับ คือการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารฝ่ายเรา

การปฏิบัติการข่าวสารให้มีประสิทธิผล ต้องดำเนินการภายใต้สภาวการณ์ที่หลากหลายและต่อเนื่อง ตั้งแต่ก่อนการปฏิบัติการ ไปจนถึงช่วงที่การปฏิบัติการได้เริ่มขึ้นแล้ว และต้องดำเนินการในทุกระดับ ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการ และยุทธวิธี โดยเป็นการปฏิบัติการทั้งทางด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การปฏิบัติการจิตวิทยา การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสาร ไปจนถึงการปฏิบัติการทางกายภาพเพื่อโจมตีขีดความสามารถด้านปฏิบัติการข่าวสารของฝ่ายตรงข้าม

หลายคนอาจมีความเข้าใจผิดๆ ว่าปฏิบัติการข่าวสารเป็นเพียงแค่การปกปิดข่าวสาย หรือการบิดเบือนและเผยแพร่ข่าวลวงเท่านั้น แต่จากการพิจารณาคำจำกัดความและองค์ประกอบ จะเห็นได้ว่าปฏิบัติการข่าวสารไม่ใช่เพียงแค่การปกปิดหรือการลวงเท่านั้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจช่วยสร้างความสับสนและทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรด้านข้อมูลข่าวสารมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้จะสังเกตได้ว่าการปกปิดและการลวงอาจยังไม่เพียงพอที่จะส่งผลกระทบต่อการตกลงใจของกลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ การจะบรรลุเป้าหมายหลักของปฏิบัติการข่าวสาร คือ “การสร้างอิทธิพลต่อการตกลงใจของกลุ่มเป้าหมาย” จำเป็นต้องมีการสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์ในห้วงเวลาที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับการปกปิดและการลวงด้วย เพราะไม่ว่าจะโหมโฆษณาชวนเชื่อด้วยข้อมูลบิดเบือนเพียงใดก็ยังเป็นสิ่งเลื่อนลอยที่ไม่ยั่งยืนและจับต้องไม่ได้ ทำได้เพียงแค่สร้างความสับสนและสร้างความเข้าใจผิดในระยะสั้นเท่านั้น นอกจากนี้เมื่อเรื่องบิดเบือนถูกจับได้จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลอีกด้วย แต่ข้อมูลที่จับต้องได้และใช้ได้ผลดีกว่าการโฆษณาชวนเชื่อใดๆ ก็คือความจริงที่ถูกที่และถูกเวลานั่นเอง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s